Najcześciej zadawane pytania

W procesie utwardzania silikonów octanowych wydziela się kwas octowy, który oddziałuje korozyjnie na podłoże. Silikony neutralne mają odczyn obojętny.
Ze względu na kwaśny odczyn, silikony octanowe nie nadają się do systemów fasadowych.
Silikony "pogodowe" - szczeliwa silikonowe stosowane do uszczelniania ścian osłonowych, fasad budynków i połączeń dylatacyjnych przed wpływem warunków atmosferycznych.
Są to silikony neutralne (system alkoxy), kompatybilne z silikonem konstrukcyjnym o wysokiej zdolności przenoszenia przemieszczeń (bardzo elastyczne), odporne na szkodliwe działanie UV, 100% polimer silikonowy, dodane promotory adhezji.
Aby prawidłowo zaprojektować złącze należy uwzględnić:
- wzajemną rozszerzalność termiczną materiałów,
- przemieszczenia wynikające z naporu wiatru i innych obciążeń dynamicznych
- akomodację odkształceń występujących w trakcie prefabrykacji i montażu
- izolację przed wpływem warunków zewnętrznych
- izolację akustyczną
- estetykę

Aby zagwarantować prawidłową pracę uszczelnienia, należy przestrzegać określonych warunków wymiarowych, wynikających z właściwości silikonów:
- należy tak projektować uszczelnienie, aby zapewnić warstwę szczeliwa o głębokości minimum 6mm. Uzyskuje się to poprzez stosowanie sznurów wypełniających lub taśm separacyjnych wykonanych z PE lub PP, do których to materiałów silikony się nie kleją
- stosunek szerokości szczeliny do grubości szczeliwa powinien się mieścić w przedziale jak 1:1 aż do 4:1, zalecane 2:1
- minimalna głębokość spoiny nie może być mniejsza niż 3mm, a maksymalnie zalecana grubość wynosi 15mm niezależnie od szerokości szczeliny, lecz z zachowaniem poprzedniego warunku
- minimalna zalecana szerokość szczeliny to 6mm
- minimalny kontakt z powierzchnią uszczelnianą to 4mm, zalecane 6mm.
Nie wszystkie dostępne na rynku silikony charakteryzują się jednakowym składem, a co za tym idzie - poziomem jakości i ceną.
W tanich silikonach stosuje się rozpuszczalniki powiększające objętość materiału.

W takiej sytuacji tworzywo zawiera np. 70% silikonu (a zdarza się, że tylko 30%!) i po ulotnieniu się rozpuszczalnika (2-6 miesięcy) ze spoiny o grubości 15 mm pozostaje 10 mm, silikon pęka, odkleja się, a uszczelnienie przestaje pełnić swoją funkcję.
Nie wszystkie dostępne na rynku silikony charakteryzują się jednakowym składem, a co za tym idzie - poziomem jakości i ceną.
W tanich silikonach stosuje się rozpuszczalniki powiększające objętość materiału.

W takiej sytuacji tworzywo zawiera np. 70% silikonu (a zdarza się, że tylko 30%!) i po ulotnieniu się rozpuszczalnika (2-6 miesięcy) ze spoiny o grubości 15 mm pozostaje 10 mm, silikon pęka, odkleja się, a uszczelnienie przestaje pełnić swoją funkcję.
W zależności od struktury powierzchni mamy dwie metody postępowania. Dla powierzchni gładkich np. szkła czy aluminium stosujemy rekomendowany przez producenta szczeliwa środek czyszczący posługując się technologią dwóch ściereczek. Najpierw przecieramy ściereczką zwilżoną w czyściku (nalewamy na ściereczkę nigdy nie zanurzamy w naczyniu z czyścikiem) a następnie wycieramy jednym posunięciem czystą szmatką. Powierzchnię uznajemy za czystą, jeżeli sucha, czysta ściereczka pozostanie czysta po przetarciu nią powierzchni. Nie dotykamy powierzchni palcami! Dla powierzchni porowatych np. kamiennych czy betonowych stosujemy czyszczenie mechaniczne i usuwanie uwolnionego materiału sprężonym, bezolejowym powietrzem. Stosowanie jakichkolwiek rozpuszczalników jest niedopuszczalne! Usunięcie resztek rozpuszczalnika z porów wraz z zawartymi zanieczyszczeniami jest praktycznie niemożliwe.
Silikony "pogodowe" spełniają bardzo wysokie wymagania stawiane przy produkcji ścian osłonowych:
- wysoka zdolność przenoszenia przemieszczeń
- promotory adhezji zwiększające przyczepność
- 100% polimer silikonowy
- kompatybilność z silikonem konstrukcyjnym
- odczyn obojętny
- gwarancje
- rekomendacja przez dostawców profili aluminiowych i producentów szkła.
Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń producenta.
W temperaturach poniżej +5°C istnieje obawa, że na uszczelnianej powierzchni uformowała się cienka, niewidoczna warstewka lodu.
Dzieje się tak, gdy odparowujący rozpuszczalnik miejscowo ochładza powierzchnię nawet do temperatury niższej od 0°C. Wówczas szczeliwo przyklei się do owej warstewki lodu. Grozi to utratą przyczepności lub nieprzyleganiem szczeliwa do całej silikonowanej powierzchni, a co za tym idzie - do przecieków.

Temperatury powyżej +35°C powodują, że produkty reakcji utwardzania "nie nadążają ulatniać się" z masy szczeliwa i powstają kawerny potocznie zwane bąblami. W skrajnych przypadkach pękanie takich "bąbli" następuje jeszcze przed zupełnym utwardzeniem szczeliwa. Konsekwencjami są przecieki. wardzeniem szczeliwa. Konsekwencjami są przecieki.
Szklenie strukturalne za pomocą silikonów konstrukcyjnych jest metodą mocowania szkła, ceramiki, metalu, kamienia lub paneli kompozytowych do szkieletu budynku bez użycia połączeń mechanicznych. Technika ta daje ogromne możliwości architektoniczne, zapewniając jednocześnie poprawę szczelności i sztywności konstrukcji oraz elastyczne mocowanie, kompensujące ruchy wywołane obciążeniami termicznymi, sejsmicznymi a nawet wybuchów bomb.
Do uszczelniania fasad nie powinny być używane żadne inne materiały uszczelniające niż szczeliwa silikonowe. Jest to związane z szybką degradacją polimerów organicznych pod wpływem promieniowania UV. Odpowiednią odporność uzyskują jedynie silikony i butyl, który jednak jako tworzywo termoplastyczne mięknące w temperaturze +60°C nie znajduje zastosowania w uszczelnianiu fasad.
Przy spełnieniu określonych rygorów można uzyskać od producenta szczeliwa gwarancję na wykonane uszczelnienie.
Jednym z warunków jest przeszkolenie ekipy montażowej.
Oferujemy Państwu bezpłatne szkolenie ekip montażowych. Organizujemy także seminaria szkoleniowe w wybranych miastach skierowane do działów technicznych firm zajmujących się stolarką aluminiową.
Po uszczelnieniu fasady silikonem poprawiają się parametry akustyczne (lepsza ochrona wnętrza przed hałasem) i termiczne, a słabe przewodnictwo cieplne silikonu połączone z jego odpornością na wysokie temperatury (rozkład następuje w temp. +400°C) sprawia, że tak uszczelniona fasada ma wyższą odporność ogniową (jeden producent, ta sama chemia utwardzania).
Silikony "pogodowe" w przypadku fasad strukturalnych powinny być kompatybilne (jeden producent, ta sama chemia utwardzania) z silikonem konstrukcyjnym. Producent szkła strukturalnego nie da gwarancji na szkło w przypadku zastosowania nieodpowiednich mas do uszczelnienia fasady. Niezgodne materiały mogą ze sobą wejść w reakcję chemiczną, co wiąże się z ryzykiem rozszczelnienia klejenia konstrukcyjnego.
Parametr charakteryzujący zdolność szczeliwa do powtarzalnego odkształcania bez utraty integralności (pękanie w masie) i bez utraty adhezji (oderwanie się szczeliwa od uszczelnianych powierzchni). Ma zasadnicze znaczenie dla doboru szczeliwa, określa bowiem graniczne warunki jego rozciągania i ściskania, dla których gwarantowana jest szczelność. Istotne jest określenie, według jakich standardów odkształcalność została zmierzona.

25% może oznaczać 12,5% odkształcenia od pierwotnego kształtu (czyli rozciągnięcie i ściśnięcie o 12,5%) lub po prostu 25% odkształcenia. W przypadku, gdy obok wartości liczbowej nie podano, według jakiej normy parametr został określony, najlepiej sprawdzić to u producenta, ponieważ niektórzy określają odkształcalność tylko do rozciągania
Moduł sprężystości szczeliwa zdefiniowany jest jako siła przypadająca na jednostkę powierzchni, niezbędna do dwukrotnego wydłużenia próbki silikonu o określonym przekroju, wyrażona w MPa [N/mm2].

W kartach technicznych szczeliw producenci posługują się określeniami "niski", "średni" i "wysoki" moduł sprężystości. Odpowiada to następującym przedziałom sił:
- moduł niski < 0,4 MPa, co odpowiada odkształcalności 50%
- moduł średni od 0,4 do 0,6 MPa, co odpowiada odkształcalności 25%
- moduł wysoki > 0,6 MPa, co odpowiada odkształcalności 12,5%.
W przypadku powierzchni gładkich, jak szkło, metal itp., silikony wiążą się silnie i trwale.
W przypadku tworzyw sztucznych niektórych pokryć malarskich niezbędne jest stosowanie specjalnych podkładów.
Stosowanie podkładów jest konieczne także w przypadku powierzchni porowatych, takich jak beton, cegła, zaprawa murarska itp., ponieważ jakkolwiek silikon bardzo dobrze zwiąże się z powierzchnią danego materiału, to siły rozciągające powodują rozwarstwianie się podłoża.
Dzieje się to w bardzo cienkiej warstwie przypowierzchniowej, zazwyczaj niewidocznej, lecz stanowiącej miejsce przecieków.

Rozwiązaniem jest zastosowanie odpowiednich, głęboko penetrujących podkładów, wzmacniających powierzchnię uszczelnianego materiału. W przypadku podłoży nowych o dostatecznej integralności stosuje się podkłady z reaktywnych żywic silikonowych rozcieńczonych w rozpuszczalniku. Dla powierzchni zwietrzałych i kruchych często należy stosować podkłady na bazie żywic epoksydowych, zdolnych do głębokiej penetracji.
Silikony "pogodowe" dostępne są w standardowych kolorach: - czarny - szary - bezbarwny - biały. Inne kolory na indywidualne zamówienie.
Polietylenowy (PE) sznur o przekroju okrągłym bądź taśma o przekroju prostokątnym o zamkniętych porach jest integralnym elementem szklenia strukturalnego z wykorzystaniem silikonu jako zewnętrznej warstwy uszczelniającej. Kształt zastosowanego wypełnienia warstwą spienionego polietylenu jest uzależniony od zastosowanego systemu szklenia.
Głównymi celami stosowania sznura (taśmy) PE są:
- stworzenie warstwy dylatacyjnej pomiędzy szczeliwem, a elementami konstrukcji nośnej. Szczeliwo nie łączy się trwale z polietylenem, skutkiem czego, praca spoiny odbywa się jedynie w płaszczyźnie fasady (membrana silikonowa)
- uszczelnienie oraz uformowanie przestrzeni szczelin budowlanych między innymi w celu zmniejszenia ich rozmiarów
- jednoznaczne określenie głębokości kładzenia szczeliwa
- zapobieżenie nadmiernemu zużyciu silikonu podczas jego nakładania
- stworzenie dodatkowej izolacji termicznej
- stworzenie dodatkowej izolacji dźwiękowej

Średnica sznura (szerokość taśmy) powinna być o kilka mm większa niż szerokość silikonowanej fugi. Powoduje to dokładne i szczelne wypełnienie wstępne fugi oraz zapobiega ewentualnemu wysuwaniu się PE podczas procesu nakładania szczeliwa.
Silikony dostępne są w standardowych kartuszach 310ml i w "kiełbasach" foliowych 600ml, a także w hobokach 20l beczkach 250kg.
Obecnie wszystkie firmy systemowe (profile aluminiowe) zalecają stosowanie silikonów wysokojakościowych przy montażu fasad.
Zastosowanie "taniego" silikonu = przecieki.
Efektem zastosowania "taniego" silikonu są zawsze przecieki będące skutkiem:
- słabej przyczepności silikonu do podłoża;
- skurczu silikonu do ok. 50% objętości po kilku miesiącach (ulotnienie się dodatków organicznych);
- małej zdolności przenoszenia przemieszczeń i pękania spoiny;
- niszczącego działania promieniowania UV;
- korozji podłoża, będącej następstwem użycia silikonu octanowego.

Adresy E-mail

  • gonty@stema.pl
  • stema@stema.pl

Biuro

  • ul. Trakt Lubelski 182, 04-766 Warszawa
  • +48 (22) 840 32 04, +48 (22) 740 30 30
  • +48 (22) 840 62 04

Magazyn

  • ul.Trakt Lubelski 182, 04-766 Warszawa
  • +48 (22) 740 30 30
  • +48 (22) 840 62 04